1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hiteltermékek
  4. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Az alábbi menüpontban az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitelről olvashat.

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások számára a Közvetítő bevonásával vissza nem térítendő támogatást, illetve Hitelt együttesen biztosítson.

 

Hiteligénylők köre:


A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

- jogi személyiségű; jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- SZJA törvény alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
- SZJA törvény alá nem tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
- szövetkezetek.


Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok a 800/2008/EK rendelet 1.számú melléklete alapján kizáró okok hiteligénylő esetén :

 

1, amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
2, amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
3, amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
4, amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
5, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,
6, amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.


Hitel célja:

 

- Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás


A támogatható projektek és az elszámolható költségek egyes, a MAG Zrt. által ellenőrizendő részletszabályai a VNT Pályázati Dokumentációban kerülnek meghatározásra.

 

Nem támogatható hitelcélok:

 

1, a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
2, a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
3, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére;
4, a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására.
5, mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek;
6, az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeriszállítási ágazat;
7, turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

 

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel


1, Hitel összege: minimum 1 millió maximum 20 millió forint
2, Hitel futamideje: legfeljebb 10 év
3, Hitel kamata: ügyfélminősítéstől és fedezettségétől függően 6 - 9%
4, Hitel bírálati díj
- 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,-Ft 
- 12-36 hónapos futamidő mellett a hitelösszeg 3%-a 
- 12 hónap alatti futamidő esetén a hitelösszeg 5%-a

5, Rendelkezésre tartási idő: a szerződés aláírásától legfeljebb 12 hónap
6, Rendelkezésre tartás díja: 0%
7, Türelmi idő: a hitel folyósításától számított legfeljebb 24 hónap


Egyéb:

 

1, Saját erő: a Kedvezményezettek a Pályázati Projektérték legalább 10% - nak megfelelő önerő rendelkezésre állását a hitel igénylésekor igazolnia kell, amely kizárólag saját forrásból állhat.
 
2, Előtörlesztési díj:

- a projekt megvalósulási időszakában az előtörlesztéssel érinett összeg maximum 5% - a,
- a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg maximum 3% - a.
3, Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján - a Kedvezményezettnek felróható okból - Hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Közvetítő elvégezte, a Közvetítő maximum bruttó 10.000,- Ft regisztrációs díjat számolhat fel, mely a hitelszerződés létrejöttekor a tranzakciós díjba beleszámolható.


Fedezetek

A Takarékszövetkezet hatályos fedezetértékelési szabályzata alapján meghatározott biztosítékok

 

Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban

 

A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak. 

 

Az új rendszer azt jelenti, hogy:

 

- a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
- a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
- amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
- az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!

 

A fentiek alapján módosul a Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje D.4. fc pontja.

 

Kérjük ne feldje!

A pályázat 5-ös oldalának 3.17-es pontjában ne felejtse el feltüntetni a következőket: 
Rajkai és Vidéke Takarékszövetkezet
9224 Rajka, Kossuth u. 37/A.
adószáma: 10042276-2-08 
cégjegyzékszáma: 08-02-000916
email: kmh@rajka.tksz.hu

 

Kapcsolódó dokumentumok

Hirdetmények