1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Központi hiteltermékek
 5. Takarék termőföld vásárlási kölcsön

Takarék termőföld vásárlási kölcsön

Takarék termőföld vásárlási kölcsön


A konstrukció a  Földművesek részére termőföld nyilvános árveréssel történő eladása esetére nyújtandó termőföld vásárlási kölcsön feltételeit tartalmazza.

 

Földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett magyar állampolgárságú természetes személy, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve

 • a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
 • b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

 

Helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik.

 

A hitel felvételére azon cselekvőképes, magyar állampolgárságú természetes személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 

 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 7. pontja alapján földművesnek minősül (lásd 1. pont), akinek;

 

 • lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van,

 

 • legalább 2 éves gazdálkodói múlttal rendelkezik (minimum 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik) vagy

 

 • 1 éves gazdálkodói múlttal (minimum 1 lezárt üzleti év) rendelkező földműves, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:

  - családi gazdaságban közreműködő családtagként már több éve tevékenykedik,

  - mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője legalább 3 éve.

 

A kölcsön összege a termőföld aukciós kikiáltási árának maximum 120 %-a lehet. Ettől magasabb összeg kiegészítő fedezettel sem finanszírozható. 

 

Az Önerő mértéke: minimum az árverésen kialakult végső vételár 20 %-a. Az önerő mértékébe a letétbe helyezett árverési biztosíték mértéke beleszámítandó.

 

Amennyiben az árverésen nyertes hitelfelvevő hatályos haszonbérleti szerződéssel rendelkezik az árverésen megvásárolt termőföld tekintetében, úgy az önerő mértéke az árverésen kialakult végső vételár 10 %-a. Az önerő mértékébe a letétbe helyezett árverési biztosíték mértéke beleszámítandó.

 

A hitel futamideje:  A hitel folyósítástól számítandó futamideje minimum 2 év, maximum 20 év

 

Hitelkondíciók: a vállalati  hitel hirdetmény 4. sz mellékletében a Takarék Termőföld hitelre  írt aktuális kondíciók alapján

 

Biztosítékok:

A termőföld vásárlási kölcsön esetében ingatlanfedezetnek alapesetben a kölcsönből megvásárlandó termőföldet kell tekinteni, amely esetében a Takarékszövetkezet első ranghelyű jelzálogbejegyzéséhez a Nemzeti Földalap hozzájárulása szükséges. Nem szükséges értékbecslést végezni abban az esetben, ha az érintett termőföld a szántó, rét, legelő vagy nádas művelési ágú. Ebben az esetben piaci értékként elfogadható: az NFA által az árverési hirdetményben meghatározott kikiáltási árból számított érték (számított érték = kikiáltási ár/1,1*1,2), illetve az árverésen kialakult vételár közül az alacsonyabb érték.

 

Amennyiben a Nemzeti Földalap nem járul hozzá első ranghelyű jelzálogjog bejegyzéséhez az elidegenítési és terhelési tilalom és 20 éves visszavásárlási jog fenntartása mellett, földműves köteles egyéb forgalomképes ingatlanfedezet bevonására.

 

A jelzálogfedezetre vonatkozó speciális előírások:

 

A termőföld vásárlási kölcsön esetén a Nemzeti Földalap a termőföld tulajdonjogának átjegyzéséhez csak akkor járul hozzá, ha a termőföld vételára a Hitelintézet által nyújtandó kölcsönből megfizetésre került.

 

A fentiek alapján az adásvételi szerződésben, vagy - ha már az adásvételi szerződést a felek megkötötték, és abban az alábbiak nem szerepelnek – az adásvételi szerződést kiegészítő, ügyvéd által ellenjegyzett szerződésmódosításban rögzíteni kell:

 

 • a vételár kölcsönből - utolsó vételár-részletként - fizetendő konkrét összegét forintban;
 • a kölcsönt nyújtó és egyben az Eladó bankszámláját is vezető hitelintézet, azaz a Hitelintézet megnevezését és az Eladó által megjelölt bankszámlaszámát, ahova a kölcsönből finanszírozandó vételár-részt utalja a Banktól;
 • a Nemzeti Földalap nyilatkozatát, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a termőföld vásárlási kölcsönnel finanszírozott utolsó vételár-részlet megfizetését követően haladéktalanul kiadja a feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonba adó nyilatkozatát (1997. évi CXLI. tv. 29 §.-a szerinti bejegyzési engedélyt), melyben a feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogának vevő (Adós) javára történő bejegyzéséhez.

 

Az Adós(ok)nak közokirattal vagy a Nemzeti Földalap által kiállított teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolniuk kell, hogy az adásvételi szerződésében foglalt vételár kölcsönösszegen felüli részét maradéktalanul megfizette a Nemzeti Földalap részére.

 

A Nemzeti Földalap okiratba foglalt, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata alapján az Adós köteles Adós tulajdonjogának, a Hitelintézet jelzálogjogának, valamint elidegenítési és terhelési tilalmának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről gondoskodni.

 

Egyéb biztosítékok:

 

Amennyiben az árverésen eladott termőföld haszonbérbe van adva, az hitelfelvevőt megillető haszonbérleti díjra követelésen alapított zálogjog alapítása és a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (továbbiakban HBNY) történő bejegyzése kötelező és/vagy az árverésen eladott termőföldet haszonbérbe vevő természetes vagy jogi személy készfizető kezességvállalása

 

Az Alapítvány készfizető kezessége: maximum a mindenkori hitel teljes tőke összegének 80 %-a. A díjfizetés alapja a kezességvállalással érintett teljes tőkeösszeg. A különböző jogcímen igényelhető kezességek fő feltételeit az AVHGA ÜSZ II.6. pont (Egyedi feltételű kezességek) tartalmazza.

 

Egyéb feltételek:

A megvásárolt és fedezetként bevont termőföldterület kizárólag a Hitelintézet hozzájárulásával adható bérbe.

Amennyiben az érintett termőföldrészleten nem a nyertes pályázó a vásárláskori haszonbérlő, abban az esetben a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés bármilyen módosításához a Hitelintézet hozzájárulása szükséges.

 

Hitelkérelem benyújtása:

 

Az ügyfél a hitelkérelemmel együtt az alábbi (vagy az alábbiakat igazoló) dokumentumokat/nyilatkozatokat köteles benyújtani:

 

 • kitöltött és aláírt hitelkérelmet, kiegészítő adatlapot
 • a kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
 • Ügyfél nyilatkozatok
 • Az elvégzendő ügyfélminősítéshez szükséges dokumentumokat,
 • A megvásárlandó termőföld árverési hirdetményét;
 • Az árveréssel összefüggő dokumentációt (az alábbiakból minimum egy: árverésen részvételi jogosultság igazolása – kormányhivatal által kiállítotthatósági bizonyítvány vagy földműves-nyilvántartásból kiállított adatlap másolat, regisztrációs díj vagy árverési biztosíték megfizetésének igazolása vagy árverést követően árverési jegyzőkönyv másolati példánya vagy árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolása);
 • 2 lezárt üzleti év SZJA bevallását a gazdálkodási formától függő pótlappal együtt, valamint EBEV nyugtát. Családi gazdálkodás esetén a határozatban szereplő segítő családtagok bevallása is benyújtandó. Amennyiben az ügyfél csak 1 lezárt üzleti év SZJA bevallását tudja benyújtani, abban az esetben igazolni köteles, hogy családi gazdaságban közreműködő családtag, vagy 30 napnál nem régiebbi hiteles cégkivonattal igazolni köteles, hogy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője.

 

 • Nemleges együttes NAV és Önkormányzati  igazolás
 • Az AVHGA kezességének igényléséhez szükséges dokumentumok;
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, térképkivonat,
 • egyéb, Takarékszövetkezet által kért nyomtatványok

 

Legkésőbb a hitelszerződés megkötéséig benyújtandó dokumentumok:

 

 • aláírt termőföld adás-vételi szerződés,
 • szerződéskötés napján 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolás, ha nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • haszonbérleti szerződés benyújtása abban az esetben, ha termőföld vevője (Adós) nem az adott termőföld haszonbérlője
 • a Takarékszövetkezet első ranghelyű jelzálogbejegyzéséhez a Nemzeti Földalap hozzájárulását

 

Hirdetmények